ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေနဆဲ:Pan Dai အဖြဲ႔သည္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕ခုနစ္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ဆင္ႏႊဲေနစဥ္

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Source: VCG