“चीन एनएफटी साप्ताहिक”: बजार मा Web3 निवेशक अनौपचारिक गिर गयो