ਕੌਣ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੁ ਯਿਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

kris wu
(Source: Getty Images)