ਘਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ: ਪਾਂਡੇਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Source: VCG