ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ: ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

(Source: Getty Images)