ਲਾਈਵਕਾਸਟ # 7: ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਜਾਰਡਨ ਬੁਕ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.