ਲਾਈਵ # 6: ਹੂ ਬੂਯੂ: ਫਾਸਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.