500 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵਿਚ, ਇਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.